REGULAMIN KORZYSTANIA Z Sklepu internetowego na www.bonsainiwaki.com

1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez Łukasz Szkoła, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: LUKASU Łukasz Szkoła. Ul Tarnogórska 36, 42-289 Woźniki, NIP: 5751902013.
Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane adresowe: e-mail lukasz@bonsainiwaki.com lub bonsai.niwaki@gmail.com.

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Usługa dostępu do płatnych i bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo, materiałów audio, e-booków, plików cyfrowych, kursów dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę LUKASU Łukasz Szkoła, ul Tarnogórska 36, 42-289 Woźniki, NIP: 5751902013 e-mail.: lukasz@bonsainiwaki.com, zwanej dalej Administracją serwisu.

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Podstawowe zwroty, nazwy, określenia oraz definicje

 • Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Strony Umowy
 • Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
 • Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 • Serwis – sklep internetowy pod adresem https://bonsainiwaki.com
 • Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://bonsainiwaki.com
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,
 • Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za
  pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,
 • Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres mailowy hasłem.
 • Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności,
 • Formularz rejestracyjny – formularz, który wypełnia Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie.
 • Formularz zamówienia – formularz, który wypełnia Użytkownik podczas realizacji Zamówienia w Serwisie
 • Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Serwis w procesie odzyskiwania hasła.
 • Nazwa użytkownika (login) – unikalny identyfikator użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 • Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego, przez podanie nazwy użytkownika i hasła.

3. Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż roślin w donicy oraz kursów online. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu poprzez stronę internetową bonsainiwaki.com. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem adres www Twojej strony.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
Klient korekty do zamówienia może wprowadzać tylko przed jego zatwierdzeniem do realizacji.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, FEDEX. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenie zakupu poprzez płatność za pobraniem. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.

Przesyłki kurierskie dostarczane są zwykle w ciągu 24 godzin.

5. Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis tpay
b) Przelew bankowy
c) PayPal
d) odbiór osobisty w siedzibie firmy.
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia
zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy
zamówień już realizowanych.

Płatności Tpay – są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy 61-808, KRS: 0000412357 działająca pod marką Tpay.com. tel. (61)6682778, e-mail: info@tpay.com. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tpay.com

Płatności PayPal – są obsługiwane przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg. Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349. Adres e-mail: zapytanie@paypal.com

6. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: lukasz@bonsainiwaki.com lub bonsai.niwaki@gmail.com.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub przedmiotu.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany produkty albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7. Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania.

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń.
Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik
do niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.
Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

9. Ochrona danych osobowych i prywatności

Kupujący wypełniając Formularz Rejestracji oraz Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

Kupujący, zgodnie z powyższą ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Kupujący oraz każdy użytkownik Sklepu ma możliwość zapisania się do Newslettera, zwłaszcza poprzez podanie swojego adresu e-mail. Oznacza to wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedawcę podanego adresu e-mail do informowania o ofercie Sprzedawcy, w tym nowościach i promocjach. Podane adresy e-mail te nie są przekazywane osobom trzecim.

Adresy e-mail Kupujących oraz użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do Newslettera  wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. 

Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i darmowe, z zastrzeżeniem § 1 pkt 5. W każdej chwili Kupujący bądź korzystający z Serwisu mają prawo zrezygnować z Newslettera.

10. Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
email: lukasz@bonsainiwaki.com bonsai.niwaki@gmail.com
pisemnie na adres: adres siedziby firmy: LUKASU Łukasz Szkoła, ul. Tarnogórska 36, 42-289 Woźniki

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu .
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

świetnie, to już ostatni krok!

Podaj swoje Imię i adres E-mail, aby przejść dalej...

kontakt

Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie mojej oferty, Napisz!
– kto pyta nie błądzi!

 

Jeżeli masz jakieś problemy techniczne z moją stroną internetową, Napisz!
– nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytanie, Napisz!
– uwielbiam rozmawiać o Bonsai & Niwaki

[wpforms id="14888"]

Klikając “Wyślij” zgadzasz się z Polityką Prywatności i Plików Cookies oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów na temat Bonsai i Niwaki.